PŘEDPIS PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A JEJICH OCHRANA

Sociální podnik MELIVITA s.r.o. IČ 05012538, se sídlem Kratochvílova 3, 702 00 Ostrava, je pro účely zpracování osobních údajů správcem údaj (dále jen správce), které nám Vy, jako subjekt údajů poskytnete (dále jen subjekt údajů).

Abychom byli v souladu s evropským nařízením GDPR, sladili jsme naše postupy s platnou legislativou, protože dbáme na bezpečnost Vašich osobních údajů, které jste nám svěřili.

Za účelem zajištění transparentnosti při zacházení s osobními údaji při našem podnikání, jsme vytvořili předložený předpis pro zpracování osobních údajů a jejich ochranu. Našim cílem je zvýšit povědomí subjektů údajů o zacházení s osobními údaji, o Vašich právech a našich povinnostech Vaše údaje řádně zabezpečit a informovat Vás o jejich zpracování.

V případě dotazů souvisejících se zpracováním osobních údajů se můžete obracet na uvedený kontakt: Mgr. Kateřina Cyrusová, tel. 731 625 862, katerina.cyrusova@melivita.cz

 1. Služby poskytované správcem údajů

Správce údajů poskytuje prodej svačin prostřednictvím on-line obchodu umístěném na internetové adrese www.melivita.cz.

 1. Účel zpracovávání osobních údajů

Správce údaj zpracovává osobní údaje:

 1. Zaměstnanců – v souladu se zákonem č. 89/2012, obč. zákoník (v platném znění), zákonem č. 262/2006 zákoník práce a souvisejícími právními předpisy za účelem identifikace a plnění smluvního vztahu
 1. Subjektů údajů – na základě objednávky, kdy jsou zpracovávány jen ty údaje, které jsou nezbytně nutné pro naplnění povinností plynoucí ze smlouvy (předání zboží).
 1. Dodavatelů/ obchodních partnerů – za účelem plnění smluvního vztahu.
 1. Osobní údaje zpracovávané správcem údajů
 1. Zaměstnanci – jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, rodné číslo, adresu současného bydliště, telefonní číslo, e-mailová adresa, kvalifikace, státní příslušnost, národnost, zdravotní způsobilost, číslo účtu, číslo OP, zdravotní pojišťovna, srážky ze mzdy, aktuální výše pohledávek, výše mzdy, odpracované hodiny, údaje o rodinném stavu, evidence odvodů do sociálního a zdravotního pojištění a daňová evidence, podpis a další údaje o zaměstnaneckém vztahu a jeho průběhu.
 1. Subjekt údajů – jméno a příjmení (jméno a příjmení dítěte), věk dítěte, třída, kterou dítě navštěvuje, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo bankovního účtu, v případě fakturace firmám také IČ a adresu. Správce údajů vede seznam, kde eviduje osobní údaje subjektů údajů za účelem poskytnutí služby (tzn. doručení svačiny, z důvodu přehledu o zůstatku kreditu, nebo případném vrácení přeplatku, aj.).
 1. Dodavatelé – jméno a příjmení, titul, e-mailová adresa, IČ, tel. číslo, číslo bankovního účtu.
 1. Způsob zpracovávání osobních údajů a jejich ochrana
 1. Zaměstnanci – neposkytne-li uchazeč o zaměstnání souhlas se zpracováním osobních údajů nad rámec daného účelu (přihlášení se k výběrovému řízení), jsou po skončení výběrového řízení údaje smazány. Zaměstnanci poskytují souhlas se zpracováním osobních údajů ve vstupním dotazníku, který vyplňují a předávají zaměstnavateli při podpisu pracovní smlouvy.
 1. Subjekty údajů – správce systému vede v objednávkovém systému seznamy zákazníků, které si vytvořili uživatelský účet a poskytli správci osobní údaje za účelem zajištění poskytovaných služeb.
 1. Dodavatelé – Správce údajů vede seznamy, kde eviduje údaje dodavatelů, které jsou nezbytné pro plnění smluvního vztahu.

Osobní údaje jsou poskytovány jen po nezbytně potřebnou dobu a jen pro účely, pro které byly údaje poskytnuty.

Správce údajů je oprávněn zpracovávat osobní údaje automatizovaně i manuálně a to také prostřednictvím určených zpracovatelů. Osobní údaje jsou zpřístupněný pouze oprávněným osobám, tj. jednatelce podniku, mistrové výroby, účetní, která je pověřena vedením účetnictví sociálního podniku nebo zástupcům kontrolního orgánu z důvodu čerpání dotačních prostředků na provoz podniku z OP Zaměstnanost. Na vyžádání je prodávající povinen poskytnout Vaše osobní údaje také státním orgánům (např. Policie nebo státní úřady v rámci prováděných kontrol). Všechny oprávněné osoby s přístupem k osobním údajům jsou zavázány povinností mlčenlivosti, a tato povinnosti trvá i po ukončení jejich činnosti pro Melivitu, s.r.o.

Osobní údaje zpracovávané Melivitou nejsou předávány do třetích zemí., tj. mimo země EU a EHP, ani mezinárodním organizacím.

Nikdo z uvedených zpracovatelů není oprávněn využívat poskytnuté osobní údaje pro své vlastní, marketingové či jakékoli jiné účely.

 1. Minimalizace údajů a omezení uložení

Správce údajů omezuje zpracování údajů na rozsah nezbytný pro účely zpracování. Správce údajů neuchovává osobní údaje po dobu delší než je nezbytné s ohledem na účely zpracování, resp. Po kterou je povinna osobní údaje uchovávat. Správce údajů dodržuje povinnost archivovat stanovené osobní údaje po vymezenou dobu, např. pro účely daňové kontroly, ověření nároků v rámci důchodového nebo nemocenského pojištění nebo z důvodu užití finančních prostředků z dotačního programu.

Správce údajů minimalizuje činnosti zpracování osobních údajů na nezbytný rozsah  a zpracování provádí po dobu nezbytnou pro účely zpracování. Správce údajů zavádí za účelem minimalizace zpracování  alespoň následující vhodná opatření:

 1. Při obdržení osobních údajů tyto třídí a neukládá či začerňuje, které jsou nepotřebné.
 2. Pravidelně prochází spisy zaměstnanců a uživatelské účty a nepotřebné údaje vymazává nebo skartuje.
 3. Při převodu již neaktivních spisů do archivace třídí osobní údaje v nich obsažené a začerňuje či skartuje nepotřebné.
 4. Řídí se svým archivačním řádem, který zohledňuje zákonem stanovené doby archivace.

Správce údajů zpracovává osobní údaje uchazečů o zaměstnání. U úspěšných uchazečů se předložené životopisy a další dokumenty stávají součástí osobního spisu zaměstnance.

U neúspěšných uchazečů op zaměstnání uchovává správce údajů životopisy max. po dobu dvou let pro účely případného pozdějšího oslovení zájemce. Poté správce údajů případně ponechá inofrmaci o tom, která osoba se u ní ucházela o zaměstnání a jaký byl výsledek výběrového řízení (a důvod výsledku).

 1. Práva subjektu údajů

Subjekt údajů má právo:

 1. Na přístup k osobním údajům
 2. požádat správce údajů nebo zpracovatele o vysvětlení, pokud se domnívá, že provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li Osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování.
 3. Na výmaz osobních údajů, nejsou –li potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány.
 4. Na přenositelnost osobních údajů
 5. Obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.7
 6. Požádá-li Kupující o informaci o zpracování svých Osobních údajů, je mu Prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 1. Závěrečná ustanovení

Předpis pro zpracování osobních údajů a jejich ochrana nabývá účinností dnem 25.5.2018 a je k dispozici na internetových stránkách www.melivita.cz

Schváleno dne 24.5.2018

Mgr. Kateřina Cyrusová